TP Hồ Chí Minh cần gần 2,9 triệu tỷ đồng phát triển kinh tế trong giai đoạn 2018-2022

.
(Xây dựng) – Theo UBND TP Hồ Chí Minh, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn trong giai đoạn 2018 - 2022 cần huy động khoảng 2.867.357 tỷ đồng, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, do đó, thành phố vừa đề ra các giải pháp huy động từ nhiều nguồn lực.

-->

(Xây dựng) – Theo UBND TP Hồ Chí Minh, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn trong giai đoạn 2018 - 2022 cần huy động khoảng 2.867.357 tỷ đồng, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, do đó, thành phố vừa đề ra các giải pháp huy động từ nhiều nguồn lực.

Trong giai đoạn 2018-2022, thành phố cần nguồn vốn để phát triển hạ tầng

Theo đó sẽ bao gồm: Từ ngân sách; nguồn vốn từ xã hội từ nguồn lực công; từ khu vực ngoài nhà nước; từ đầu tư trực tiếp nước ngoài; cơ chế chính sách, hoàn thiện quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư.

Cụ thể, thành phố sẽ huy động tối đa nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động từ ngân sách nhà nước như: Nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, từ việc sắp xếp lại và xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cũng như từ thuế, phí và lệ phí; tăng cường huy động, khai thác các nguồn vốn khác, vốn xã hội hóa; huy động tối đa nguồn lực xã hội, thực hiện xã hội hóa đầu tư hiệu quả trong mọi lĩnh vực, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện và bền vững; huy động tối đa nguồn lực đầu tư trực tiếp nước ngoài hiệu quả trong mọi lĩnh vực, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện và bền vững; nâng chất lượng và phát triển hài hòa cả về chiều rộng và chiều sâu, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của thành phố.

Phấn đấu trong giai đoạn này, tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách đạt khoảng 219.351 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,6% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng vốn đầu tư từ khu vực nhà nước đóng góp được khoảng 564.722 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 19,7% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng vốn đầu tư từ khu vực ngoài Nhà nước đóng góp được khoảng 1.727.193 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 60,2% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng góp được khoảng 575.442 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 20,1% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về xã hội hóa đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút và đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa đầu tư, tạo nguồn lực mới và hiệu quả cho sự phát triển; đồng thời xây dựng cơ chế tài chính phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đầu tư trên địa bàn.

Mạnh Cường

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn